551a K/y:/re eskewgg/y:/em Felele az Sathan . . Az en nag/y:/ hatalmassagh/y:/mra . hogy soha en tewlem el nem zakatz . . Cipprianus ottan meg eskeweek[1] ewnek/y:/ . Ottan azeert az gonoz Sathan nag/y:/ batorsaggal . meg /y:/e lentee ewnek/y:/ mondwan : Az leanzo Cristusban h/y:/z/o’/n es m/y:/nt az kerezthnek /y:/eg/y:/eet vetee ew reea/y:/a ottan m/y:/ndden er/o’/m hatalmam sem/y:/e leen . Monda Cipprianus . Azert az meg fezewlt Cristus nag/y:/ob tenaladnaal . felele az Sathan . w g/y:/ wag/y:/on hog/y:/ m/y:/ndeneel nag/y:/ob . es m/y:/nd m/y:/nket . m/y:/nd azokat k/y:/ket m/y:/ m egh chalhatwnk . erek tyzre vet/y:/ . Monda Cipprianus . haat en ees az meg fez/w”/lt nek baratt/y:/a leezek . hog/y:/ az erek keen ra ne essem . felele az Sathan . Megh eskewttel ennekem . az en sereghemnek hatalmara . hog/y:/ en tewlem en nem ta wozol . Monda ewnek/y:/ Cipprianuss . Tee neked . es m/y:/nd az te f/y:/st/o’/lg/o’/ hatalm/y:/d nak : es erdegh seregh/y:/dnek ellene mon dok meg wtalwan . . Es az eelo zent kereztel /y:/egzem meg en magamat . Azt halwan az Sathan ottan el tawozeek ew tewle . Cipprianus kedeeg meene az p/y:/spekhez . es m/y:/nt latta volna az Iam bor alo/y:/thwan hog/y:/ gonoz veegre ment leeg/y:/en ew hoz/y:/aa . monda . Eleg/o’/gg/y:/el meg Cipprianus azokkal k/y:/k ky/w”/l va nnak : mert sem/y:/t nem haznalhatz an/y:/a zent eg/y:/haaz ellen . . twgg/y:/ad ho/g”/ g/y:/ezhetetlen az meg fez/w”/lt Cristusnak e re/y:/e hatalma . . felele Cipprianus . B/y:/zo n/y:/os vag/y:/ok benne . Es meg bezeelwen m/y:/nt /y:/art volna . keeree hog/y:/ megh kerezt/o’/lnee k/y:/ annak wtanna . m/y:/nd twdoman/y:/aban m/y:/nd /y:/o Iambor eelete ben el hatalmazwan . Az Iambor p/y:/spek halala wtan teweek ewtet p/y:/spekkee Es b/y:/rwan /y:/maran z/y:/z zent Iustina azzonnal . Calastromot rakatathwan n ag/y:/ sok z/y:/zeknek tewee fe/y:/edelmee Zent Cipprianuss p/y:/spek kedeeg . g/y:/akortaa leweleket /y:/r vala . az zent mart/y:/rom oknak hog/y:/ er/o’/ssek lenneenek Cristus nak zerelmeeben . es veegh/y:/g v/y:/askod nanak . Vala kedeeg az tartomanba eeg/y:/ maga b/y:/ro hatalmas Ispan . k/y:/ m /y:/ko<.>ron hallotta volna Cipprianos p/y:/s peknek es z/y:/z zent Iustina azzonnak h/y:/r/o’/ket . ewket ele/y:/ben v/y:/tetee es . ha   551b Az balwan isteneknek akarnanak aldoz n/y:/ meg kerdee . k/y:/k m/y:/koron feleltenek volna hog/y:/ Cristustwl nem akarnanak el zakadn/y:/ . vettetee ewket eeg/y:/ : v/y:/az zal[2] es keenkewel . eg/y:/ele/y:/t/o’/t forro kaad fer/o’/d/o’/ben . de ewnek/y:/k sem/y:/t arta hanem /y:/nkaab g/y:/en/y:/erk/o’/dnek vala benne M onda ottan Az Balwan isten pap/y:/a az fe/y:/edelemnek . Enghegg/y:/ed hog/y:/ en ban n/y:/am az fered/o’/wel es ma/y:/dan megh g/y://o’/z/o’/m az ew hatalmokat . M/y:/koron azert k/o’/zel allot volna hoz/y:/a/y:/ok monda . Nag/y:/ vag/y:/ te O hercules isten . Es istenekn ek att/y:/a O iupiter . hog/y:/ az hewsagus be zeed/o’/t mondotta volna . /y:/me azonnal z/y:/k ra zeen zarmazeek k/y:/ az feredew alol es azonnal meg emeztee . hog/y:/ azok k/y:/k ott alnak vala neezween . h/y:/veet sem lathataak howa leen el . Azt lathwan meg haragweek ra/y:/tta az fe/y:/edelem es ottan k/y:/ von/y:/ataa ewket az fered/o’/b/o’/l es halalnak sentencia/y:/aat adaa ew reea /y:/ok hog/y:/ n/y:/akokat vagdalnaak es zent test/o’/kket[3] az eebeknek . hannaak : De /y:/me m/y:/koron eeg/y:/ egheez heten el temetetlen lettenek volna . sem/y:/ ellenz/o’/ allat nem banthataa . . mert az wr istennek zent ang /y:/al/y:/ meg /o’/r/y:/zeek . Es eeppen Romaban v/y:/veek . mastan kedeeg placenciaban n/y:/w goznak wr istenben . k/y:/lemb k/y:/lemb sok choda teetellel . zenwedeenek kedeeg azon /y:/d/o’/ben m/y:/koron wr ff/y:/w z/y:/letethnek w tanna /y:/ranak keth zaaz . kethnegywen eztend/o’/ben D/y:/oclecianus keg/y:/etlen cha zaarnak b/y:/rosaga alat : keer/y:/ek azert es nemes zent mart/y:/rokat hog/y:/ az ew zentsseeges erdemeknek m/y:/atta n/y:/er/y:/e nek batorsagot ez[4] zent h/y:/tben : es otal mat erdheg/y:/ chalardsagnak ellene es malaztban valo k/y:/ mwlast m/y:/ hala lwnknak /y:/de/y:/n . Amen . D/y:/chewseeges zent Myhal Archang/y:/ alnak Innepeer/o//l Ez ma/y:/ zent meltosagus ynnepnek Episto la/y:/aat /y:/rtta meg zent Ianus ewangelista pathmos z/y:/ghetben latasarol[5] valo ken/y:/nek[1] Az első e javított betű.
[2] A második z utólagos betoldás a sor elejére, talán nem is saját kezű.
[3] Az /o’/ e-ből javított betű.
[4] Az e a-ból javított betű.
[5] Az lat betűkapcsolat javított, az la betűk a sor alatt megismételve.

Vélemény, hozzászólás?